Travian Answer

มาเริ่มต้นกันที่คำถามคุณ

ค้นหาโดยการตอบคำถาม

ในการที่จะหาคำตอบ ให้เลือกที่หัวข้อหลักและต่อด้วยหัวข้อรองลงไปจนกว่าคุณจะหาคำตอบเจอด้านล่าง ในกรณีที่คุณไม่สามารถเจอคำตอบได้ด้วยตนเอง คุณจะสามารถติดต่อทางทีมงานได้ในตอนสุดท้าย

ฉันมีคำถามเกี่ยวกับ...

มาลงรายละเอียดกัน:

ค้นหาจากแผนที่ไซต์

คุณพอใจที่จะค้นหาผ่านทางแผนที่ไซต์ปกติ? ไม่มีปัญหาเลย คุณสามารถใช้แผนที่ไซต์ในการนำทางไปยังคำตอบที่คุณต้องการ

โกดังใหญ่

Great Warehouse

สิ่งที่ต้องมีก่อน: อาคารหลัก ระดับ 10, Wonder of the World ระดับ 0 หรือ สิ่งประดิษฐ์สำหรับสร้างยุ้งฉางใหญ่หรือโกดังใหญ่, สามารถสร้างได้หลายอันในหมู่บ้านเดียวกัน, ทราเวียนขั้นต่ำเวอร์ชั่น: 2.5

ทรัพยากรไม้ โคลนและเหล็กจะถูกเก็บไว้โกดัง โกดังใหญ่ซึ่งมีพื้นที่มากกว่าจะช่วยให้คุณเก็บทรัพยากรได้มากและปลอดภัย

สิ่งก่อสร้างนี้สามารถสร้างได้ในเมืองของนาทาเรียนเก่า หรือเมืองที่มีสิ่งประดิษฐ์ของนาทาร์เท่านั้น

สิ่งก่อสร้างนี้สามารถสร้างได้ในเมืองของนาทาเรียนเก่า หรือเมืองที่มีสิ่งประดิษฐ์ของนาทาร์เท่านั้น

สำหรับ Wonder of the World นั้น เวลาในการสร้างสิ่งก่อสร้างจะเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของหมู่บ้านที่ถือสิ่งประดิษฐ์สำหรับสร้างยุ้งฉางใหญ่/โกดังใหญ่

ข้อมูลในแ่ต่ละระดับ (เช่น ราคาค่าก่อสร้างและจำนวนคะแนนวัฒนธรรมที่ผลิต) สามารถอ่านได้ ที่นี่
สำหรับตารางเวลาการก่อสร้างอย่างเต็มสำหรับความเร็ว x1 ดูได้ที่นี่ และสำหรับความเร็ว x3 ดูได้ ที่นี่


คุณได้รับคำตอบที่เป็นที่น่าพอใจหรือไม่?

ใช่   ปานกลาง   ไม่