Travian Answer

มาเริ่มต้นกันที่คำถามคุณ

ค้นหาโดยการตอบคำถาม

ในการที่จะหาคำตอบ ให้เลือกที่หัวข้อหลักและต่อด้วยหัวข้อรองลงไปจนกว่าคุณจะหาคำตอบเจอด้านล่าง ในกรณีที่คุณไม่สามารถเจอคำตอบได้ด้วยตนเอง คุณจะสามารถติดต่อทางทีมงานได้ในตอนสุดท้าย

ฉันมีคำถามเกี่ยวกับ...

มาลงรายละเอียดกัน:

ค้นหาจากแผนที่ไซต์

คุณพอใจที่จะค้นหาผ่านทางแผนที่ไซต์ปกติ? ไม่มีปัญหาเลย คุณสามารถใช้แผนที่ไซต์ในการนำทางไปยังคำตอบที่คุณต้องการ

ทหาร - หัวหน้า

Chiefสิ่งที่ต้องมีสำหรับวิจัย:  จุดระดมพล ระดับ 5, สถานศึกษา ระดับ 20
สิ่งที่ต้องมีสำหรับสิ่งก่อสร้าง: ที่พักอาศัย/พระราชวัง ระดับ 10/(15)/20

ท่ามกลางชาวทูทั่นส์พวกเขาเลือกหัวหน้าขึ้น ผู้ที่จะได้รับเลือกไม่เพียงแต่ต้องมีความกล้าหาญและมีกลอุบายในการรบเท่า นั้น แต่ต้องเป็นผู้พูดที่น่าเกรงขามเนื่องจากงานหลักของหัวหน้าคือการพูดชักจูง ประชาชนของหมู่บ้านอื่นให้มาร่วมกับหมู่บ้านของตน

ยิ่งหัวหน้าพูดกับประชาชนในหมู่บ้านนั้นๆบ่อยครั้งเท่าไร ความจงรักภักดีก็จะลดลงเรื่อยๆจนยอมเข้าร่วมกับเผ่าในที่สุด

  Lumber Clay Iron Crop Upkeep Research time
วิจัย 18250 13500 20400 16480 / 5:23:45
ฝึกทหาร 35500 26600 25000 27200 4 19:35:00
อัตราเร็ว 4 ตาราง/ชั่วโมง
สามารถขนได้ 0 ทรัพยากร

คุณได้รับคำตอบที่เป็นที่น่าพอใจหรือไม่?

ใช่   ปานกลาง   ไม่