Travian Answer

มาเริ่มต้นกันที่คำถามคุณ

ค้นหาโดยการตอบคำถาม

ในการที่จะหาคำตอบ ให้เลือกที่หัวข้อหลักและต่อด้วยหัวข้อรองลงไปจนกว่าคุณจะหาคำตอบเจอด้านล่าง ในกรณีที่คุณไม่สามารถเจอคำตอบได้ด้วยตนเอง คุณจะสามารถติดต่อทางทีมงานได้ในตอนสุดท้าย

ฉันมีคำถามเกี่ยวกับ...

มาลงรายละเอียดกัน:

ค้นหาจากแผนที่ไซต์

คุณพอใจที่จะค้นหาผ่านทางแผนที่ไซต์ปกติ? ไม่มีปัญหาเลย คุณสามารถใช้แผนที่ไซต์ในการนำทางไปยังคำตอบที่คุณต้องการ

ทหาร - สมาชิกสภาสูง

 

Senatorสิ่งที่ต้องมีสำหรับวิจัย: จุดระดมพล ระดับ 10, สถานศึกษา ระดับ 20
สิ่งที่ต้องมีสำหรับสิ่งก่อสร้าง: ที่พักอาศัย/พระราชวัง level 10/(15)/20

สมาชิกสภาสูงคือผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้นำ เขามีความสามารถในการเจรจาและพูดจูงใจผู้อื่น เขาสามารถชักจูงหมู่บ้านอื่นให้มาช่วยรบได้

ทุกครั้งที่สมาชิกสภาสูงพูดกับพลเมือง ค่าความจงรักภักดีของหมู่บ้านจะลดลงทีละน้อยจนหมู่บ้านตกเป็นของคุณ

  lumber clay iron crop upkeep
วิจัย 15880 13800 36400 22660 / 6:47:55
ฝึกทหาร 30750 27200 45000 37500 5 25:11:40
อัตราเร็ว 4 ตาราง/ชั่วโมง
สามารถขนได้ 0 ทรัพยากร

คุณได้รับคำตอบที่เป็นที่น่าพอใจหรือไม่?

ใช่   ปานกลาง   ไม่